Oin חדשות ומידע

בעניין שכר עבור עיסקת תיווך כשהעסקה נתבטל

( חדשות ומידע - בתי דין צדק )

שאלה שנשאלה לדייני רשת בתי הדין הרבניים שע"י המרכז לבוררויות וגישור ע"פ ההלכה: למחייתי אני עוסק בענף תיווך נדל"ן. תיווכתי עסקה של דירה, הצדדים חתמו על הסכם מכר-חוזה, והקונה התחיל בתשלומים...

אך כבר שלושה תשלומים שאינו משלם, ולא רק שדוחה אותם במקצת מעבר למופיע בהסכם המכר, אלא כבר מס' חודשים שאינו משלם. כמובן שהמוכר רוצה לבטל את העסקה, בהתאם לחתום בהסכם המכר , שבהפרה יסודית בסעיפי ההסכם יהיה הצד שכנגד רשאי לדרוש את ביטול ההסכם...

, ותשלום בגין נזקים שנגרמו כתוצאה מביטול העסקה עד לעשרה אחוז מסכום העסקה,בנוסף לדרישתו של המוכר מהקונה ,פנה אלי המוכר ואמר כי אם העסקה מתבטלת כתוצאה מאי עמידה בתשלומים ע"י הקונה , הרי שכר התיווך ניתן בטעות ועלי להשיב לו שכר טרחת מתווך שניתנה לי מצידו.

שאלתי, האם אכן במקרה והעסקה תתבטל חייב אני להחזיר לו את כספי דמי התיווך?

תשובה:במקרה זה אכן חל עליך להשיב את התשלום בגין תיווך בעסקה שהתבצעה וזאת מכיוון והדבר נחשב כמו שלא התבצעה עסקה כלל , והדבר דומה לאדם שחתם על הסכם מכר ולא שילם כלום , שברור הדבר שלא התבצעה עסקה ורק הייתה התחזות לביצוע עסקה,כמו"כ גם במקרה זה ,כשהקונה לא משלם והמוכר רשאי לבטל את העסקה הרי התגלה למפרע כי לא הייתה כאן עסקה,ואם לא הייתה עסקה- אין דמי תיווך, ולכן עליך להשיב את הכסף למוכר .אך באם המוכר קיבל פיצוי בגין ביטול העסקה ,צריך לשלם למתווך את האחוזים מסכום הפיצוי בניכוי הנזקים שנגרמו לו בגין העסקה.

ובאם הקונה ידרוש את דמי התיווך בחזרה כתוצאה מביטול העסקה ע"י המוכר ,אינך חייב להחזיר לו ,כי הוא זה שגרם לביטול העסקה, ובידו היה לקיימה ולכן חייב בדמי תיווך.

וה"ה גם באם שני הצדדים , המוכר והקונה , סיכמו בינם לבטל העסקה מאיזו סיבה שהיא (חוץ מחמת מום במקח וכדו' המבטל המקח מעיקרו), חייבים שניהם בדמי תיווך, כי הם בטלו העסקה, ואז אין צריך להחזיר דמי תיווך לא למוכר ולא לקונה.

והכלל בזה צד המבטל את המקח ללא סיבה אינו רשאי לדרוש בחזרה את דמי התיווך וצד המבטל מחמת סיבה לא צריך לשלם דמי תיווך. וכן צד שאולץ לבטל המקח כמו במקרה זה אינו חייב בדמי תיווך ולכן עליך להשיב לו מה ששולם.

 
 • ma m 2

  מי הטבע - אוזן

  מתקן מים דור 5

  777 ₪ במקום 1200 ₪

   

 • re m22

  רהיטי עדן

  www.REHITIM-EDEN.co.il

  מזרון אורתופדי PERPECTO-  רק ב-1,699 ש״ח במקום 4,300 ש״ח

 • ma m 3

  מי הטבע - אוזן

  מערכת סינון דירתית

  399 ₪ במקום 799 ₪