otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha

מהנדס העיר

עיריית אשדוד מינהל הנדסה
הגדוד העיברי, אשדוד

אגף הפיתוח

עיריית אשדוד מינהל הנדסה
הגדוד העיברי, אשדוד

פיקוח על הבניה הציבורית

עיריית אשדוד מינהל הנדסה
הגדוד העיברי, אשדוד

מפקחי בניה ציבורית

עיריית אשדוד מינהל הנדסה
הגדוד העיברי, אשדוד

תשתיות

עיריית אשדוד מינהל הנדסה
הגדוד העיברי, אשדוד

פיתוח מבני חינוך

עיריית אשדוד מינהל הנדסה
הגדוד העיברי , אשדוד

מהנדסי מח' תשתיות

עיריית אשדוד מינהל הנדסה
הגדוד העיברי, אשדוד

מהנדס רימזור ותנועה

עיריית אשדוד מינהל הנדסה
הגדוד העיברי, אשדוד

מח' נכסים

עיריית אשדוד מינהל הנדסה
הגדוד העיברי, אשדוד

אגף תיכנון

עיריית אשדוד מינהל הנדסה
הגדוד העיברי, אשדוד