otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha

מוקד אגף הגבייה

עיריית אשדוד אגף גבייה
הגדוד העיברי , אשדוד

מנהל ארנונה

עיריית אשדוד אגף גבייה
הגדוד העיברי , אשדוד

שומת עסקים

עיריית אשדוד אגף גבייה
הגדודו העיברי, אשדוד

שומת מגורים ועסקים

עיריית אשדוד אגף גבייה
הגדוד העיברי, אשדוד

קבלת קהל מגורים

עיריית אשדוד אגף גבייה
הגדוד העיברי, אשדוד

אכיפת גבייה

עיריית אשדוד אגף גבייה
הגדוד העיברי, אשדוד

קבלת שכ"ל שטרות וצ'קים

עיריית אשדוד אגף גבייה
הגדוד העיברי, אשדוד

מח' עסקים

עיריית אשדוד אגף גבייה
הגדוד העיברי, אשדוד

בקרה

עיריית אשדוד אגף גבייה
הגדוד העיברי, אשדוד

גביה עסקים

עיריית אשדוד אגף גבייה
הגדוד העיברי, אשדוד