otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha
otsma_shelcha

עיריית אשדוד מרכזיה

עיריית אשדוד ראשי
הגדוד העיברי, אשדוד

עיריית אשדוד מוקד עירוני

עיריית אשדוד ראשי
הגדוד העיברי , אשדוד

מח' מכרזים

עיריית אשדוד מינהל כללי
הגדוד העיברי, אשדוד

ראש מנהל הרווחה

עיריית אשדוד מינהל רווחה
הגדוד העיברי, אשדוד

מנהל אגף תפו"ח

עיריית אשדוד תברואה; פיקוח וחופים
הגדוד העיברי, אשדוד

מנכ"ל החברה העירונית

עיריית אשדוד החברה העירונית למתנסי"ם
הגדוד העיברי, אשדוד

מוקד אגף הגבייה

עיריית אשדוד אגף גבייה
הגדוד העיברי , אשדוד

מח' הביטחון

עיריית אשדוד משרדים כלליים
,, אשדוד

גזבר העירייה

עיריית אשדוד מינהל כספים
הגדוד העיברי, אשדוד

מהנדס העיר

עיריית אשדוד מינהל הנדסה
הגדוד העיברי, אשדוד